رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل مطرح کرد؛ تشکیل کار گروه اشتغال برای جامعه مهندسی